Määräaikaan mennessä saapui 207 avustushakemusta. Hakemusten yhteissumma on 784 658,36 euroa ja jaettavissa on 275 000 euroa. 4 avustushakemusta saapui myöhässä.

Elämänlaatulautakunta myönsi vuoden 2017 avustukset kokouksessaan 16.3.2017. 

Lista myönnetyista avustuksista (pdf)

Aikaisempina vuosina myönnetty avustus ei vaikuta uuden avustuksen myöntämiseen vaan myöntäminen tapahtuu tapauskohtaisesti. Avustuksen saaja tekee kaupungin kanssa sopimuksen siitä, mihin avustusta käytetään.

Avustuksista, joiden summa on 500 euroa tai sitä pienempi, ei vaadita erillisiä talousarvio-, tilinpäätös- ym. selvityksiä, vaan niistä täytetään yhteistyösopimuksen mukana lähetettävä selvityslomake avustuksen toteutuneesta käytöstä vuonna 2017. Kuitteja ei saa toimittaa. Avustus maksetaan jälkikäteen.

Tila-avustushakemuksen mukana tulee lähettää kopio voimassa olevasta vuokrasopimuksesta.

Avustuksen myöntämisen ehdot:

 • Avustuksen saajan tulee olla rekisteröity yhdistys, uskonnollinen yhdyskunta tai säätiö.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 • Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä vuoden 2017 aikana.
 • Maksatukseen tarvittavat asiakirjat tulee toimittaa lasten, nuorten ja elämänlaadun tilaajayksikköön viimeistään 31.12.2017 tai muutoin avustuksen maksaminen raukeaa. Avustuksen saajan on itse huolehdittava tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta ajoissa.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saajan tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita tai suunniteltu tapahtuma ei toteudu.
 • Avustuksen tukeman toiminnan tulee olla mahdollisimman vaikuttavaa ja tukea kaupungin strategiaa ja toimintaa.
 • Avustuksen saajan toiminta tulee olla suunnitelmallista ja Hämeenlinnan asukkaita palvelevaa.
 • Anomukselle katsotaan eduksi, jos siinä mainittu toiminta tai tapahtuma liittyy osaksi vuoden 2017 Lasten ja nuorten Suomi 100 -juhlavuotta.
 • Samaan tarkoitukseen voi saada vain yhden kerran avustusta Hämeenlinnan kaupungilta.
 • Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä tapoja ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
 • Avustusta ei myönnetä toimintoihin, jotka kuuluvat hankintalainsäädännön piiriin.
 • Myönnetty avustus maksetaan vuonna 2017, kuitenkin vasta sen jälkeen kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu.

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää: 

 • investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan
 • matkakustannuksiin (sis. myös bussi tms. kuljetukset)
 • alkoholi- elintarvike- tai ruokailukustannuksiin (sis. myös kahvitukset)
 • yksityisille henkilöille, yrityksille tai rekisteröimättömille yhdistyksille 

Avustukset on ryhmitelty seuraavasti:

1.    Tila-avustus

Tila-avustusta voi hakea tilaan, joka on vuokrattu yksityiseltä tai suoralla sopimuksella Linnan Tilapalvelut liikelaitokselta. Avustusta ei myönnetä tiloihin, joiden vuokrakustannuksiin kaupunki osallistuu. esim. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:ltä tai Kumppanuustalolta vuokrattaviin tiloihin. Tilasta tulee olla pysyvä vuokrasopimus ja tilan on oltava toiminnan kannalta oleellisen tärkeä. Myönnetyistä avustuksista jotka ovat 500 euroa tai pienempiä selvitykseksi riittää voimassaoleva vuokrasopimus.

2.    Tapahtuma-avustus

Tapahtuma-avustusta voivat hakea isot tai merkittävät tapahtumat, jotka tuovat kaupungille näkyvyyttä ja joilla on imagollista ja matkailullista merkitystä.

3.    Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta voivat hakea sellaiset toimijat, jotka tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuri- liikunta- ja harrastustoimintaa tai tukevat muuten kuntalaisten hyvinvointia. 

Avustuksia koskevat tiedustelut:

Tilaajapäällikkö Päivi Joenmäki, puh. 03 621 2382 

Asiasanat: avustukset
Viimeksi muokattu: 31.3.2017