Vuoden 2018 avustusten hakuaika päättyi
ke 1.11.2017 klo 12.

Hakijan vastuulla on ollut, että hakemus saapuu ajoissa.

Mahdoset liitteet voi toimittaa jälkikäteen osoitteella 

Hämeenlinnan kaupunki/sivistys- ja hyvinvointilautakunta,
PL 84, 13101 Hämeenlinna

tai palauttaa Hämeenlinnan kaupungin palvelupisteeseen.

Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 195 kpl ja hakemusten arvo on noin  860 000 €.

Avustuksen myöntämisen ehdot:

 • Avustuksen saajan tulee olla rekisteröity yhdistys, uskonnollinen yhdyskunta tai säätiö.
 • Avustuksen tukeman toiminnan tulee olla mahdollisimman vaikuttavaa ja tukea kaupungin strategiaa ja toimintaa.
 • Avustuksen saajan toiminta tulee olla suunnitelmallista ja Hämeenlinnan asukkaita palvelevaa.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 • Avustettavien yhteisöjen tulee toiminnassaan noudattaa hyviä tapoja ja yleisesti hyväksyttyjä eettisiä periaatteita.
 • Hakemuksen on oltava perillä määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.
 • Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä vuoden 2018 aikana.
 • Myönnetty avustus maksetaan vuonna 2018, kuitenkin vasta sen jälkeen kun tarvittavat asiakirjat on toimitettu.
 • Maksatukseen tarvittavat asiakirjat tulee toimittaa postitse tai palvelupisteisiin viimeistään 31.12.2018 tai muutoin avustuksen maksaminen raukeaa. Avustuksen saajan on itse huolehdittava tarvittavien asiakirjojen toimittamisesta ajoissa.
 • Avustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saajan tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita tai suunniteltu tapahtuma ei toteudu.
 • Samaan tarkoitukseen voi saada vain yhden kerran avustusta Hämeenlinnan kaupungilta.
 • Avustusta ei myönnetä toimintoihin, jotka kuuluvat hankintalainsäädännön piiriin.

Avustusta ei myönnetä eikä sitä saa käyttää:

 • investointeihin tai kiinteän omaisuuden hankintaan
 • matkakustannuksiin (sis. myös bussi tms. kuljetukset)
 • alkoholi- elintarvike- tai ruokailukustannuksiin (sis. myös kahvitukset)
 • yksityisille henkilöille, yrityksille tai rekisteröimättömille yhdistyksille

Avustukset on ryhmitelty seuraavasti:

1. Tila-avustus
Tila-avustusta voi hakea tilaan, joka on vuokrattu yksityiseltä tai suoralla sopimuksella Linnan Tilapalvelut liikelaitokselta. Avustusta ei myönnetä tiloihin, joiden vuokrakustannuksiin kaupunki osallistuu. esim. Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:ltä tai Kumppanuustalolta vuokrattaviin tiloihin. Tilasta tulee olla pysyvä vuokrasopimus ja tilan on oltava toiminnan kannalta oleellisen tärkeä. Myönnetyistä avustuksista jotka ovat 500 euroa tai pienempiä selvitykseksi riittää voimassaoleva vuokrasopimus.

2. Toiminta-avustus
Toiminta-avustus sisältää myös yhteisöllisyyttä lisäävät tapahtumat. Toiminta-avustusta voivat hakea sellaiset toimijat, jotka tarjoavat kaupunkilaisille kulttuuri- liikunta- ja harrastustoimintaa tai tukevat muuten kuntalaisten sivistystä tai hyvinvointia.

Muuta:
Kaupunkimarkkinointiin liittyvät yhteistyösopimukset/avustukset siirtyvät kokonaan kaupunginjohdon valmisteluun ja seurantaan. Sivistyksen ja hyvinvoinnin lautakunnan avustukset liittyvät yhteisöllisyyden edistämiseen kaupungissa ja yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa.

Aikaisempina vuosina myönnetty avustus ei vaikuta uuden avustuksen myöntämiseen vaan myöntäminen tapahtuu tapauskohtaisesti. Avustuksen saaja tekee kaupungin kanssa sopimuksen siitä, mihin avustusta käytetään.

Avustuksista, joiden summa on 500 euroa tai sitä pienempi, ei vaadita erillisiä talousarvio-, tilinpäätös- ym. selvityksiä, vaan niistä täytetään yhteistyösopimuksen mukana lähetettävä selvityslomake avustuksen toteutuneesta käytöstä vuonna 2018. Kuitteja ei saa toimittaa. Avustus maksetaan jälkikäteen.

Tila-avustushakemuksen mukana tulee lähettää kopio voimassa olevasta vuokrasopimuksesta. Muut liitteet voi toimittaa hakuajan jälkeen, kuitenkin ennen avustuksen maksatusta.

Avustuksia koskevat tiedustelut: liikuntapäällikkö Päivi Joenmäki, paivi.joenmaki@hameenlinna.fi tai 03 621 2382

Asiasanat: avustukset
Viimeksi muokattu: 7.11.2017