ENNAKKOÄÄNESTYS KOTONA (KOTIÄÄNESTYS) 

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan, mikäli hänen kotikunnakseen äänioikeusrekisteriin on merkitty Hämeenlinna. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos Hämeenlinna on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysajanjaksoon (29.3.-4.4.2017) sattuvana päivänä klo 9.00-20.00. Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.00. Ilmoittautuminen voidaan tehdä kirjallisesti tai puhelimitse. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joita on saatavana Palvelupiste Kastellista sekä Lammin, Hauhon, Kalvolan, Rengon ja Tuuloksen kirjasto-palvelupisteistä. Lomake on saatavissa myös oikeusministeriön vaalisivuilta osoitteesta http://www.vaalit.fi/fi/index/aanestajalle/aanestaminenkotona.html

Ilmoittautumisia otetaan vastaan seuraavasti:

Postitse

Hämeenlinnan keskusvaalilautakunta

PL 84, Raatihuoneenkatu 9, 6. krs.

13100 Hämeenlinna

Puhelimitse

Virpi Nummela, puh. 03-621 2824 klo 9.00-16.00

Seija Leinamo, puh. 03 621 2353 klo  9.00-16.00

Merja Korhonen, puh. 03-621 2876 

Keskusvaalilautakunta fax

nro 03-621 3004 

ENNAKKOÄÄNESTYS LAITOKSISSA (LAITOSÄÄNESTYS) 

Laitoksissa saa äänestää ennakolta vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Laitosäänestyksestä huolehtivat kaupunginhallituksen asettamat vaalitoimikunnat. 

Vaalitoimikunnat ilmoittavat laitoksissa toimitettavasta ennakkoäänestyksestä tarkemmin laitoksissa julkipantavin kuulutuksin.  

Asiasanat: kuntavaalit
Viimeksi muokattu: 10.3.2017