Kuntalaisella tai asianomaisella on oikeus valittaa kunnallisista päätöksistä. Kenellä tahansa on myös oikeus tehdä hallintokantelu kunnan toiminnasta tai päätöksestä.

Lue lisää kunnat.net- sivulta mikä on oikaisuvaatimus, kunnallisvalitus ja hallintovalitus ja miten ne tehdään.

Oikaisuvaatimuksen ohjeet 

Hämeenlinnan esityslista- ja päätösasiakirjojen verkkopalvelussa on kunkin toimielimen (kunnanhallitus, valtuusto, lautakunnat, johtokunnat) päätöspöytäkirjan lopussa oikaisuvaatimusohjeet numeroituina. Jokaisen päätöksen yhteydessä on maininta siitä ohjeesta, jonka mukaan oikaisuvaatimusasiassa menetellään..

Yhteystiedot

Hämeenlinnan kaupunki
(Toimielimen nimi jolle oikaisuvaatimus osoitetaan)
Raatihuoneenkatu 9
PL 84
13101 Hämeenlinna

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,

  • seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä,
  • kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä,
  • saantitodistuksen osoittamana aikana tai
  • erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:

  • oikaisun vaatijan ja kirjelmän laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero johon asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa
  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • oikaisuvaatimuksen perusteet.

Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Viimeksi muokattu: 27.5.2015