Hämeenlinnan organisaatio uudistuu 1.6.2017:

  • valtuustettujen määrä 59:stä 51:een
  • kolme toimialaa ja kolme lautakuntaa: kaupunkirakenne, sivistys ja hyvinvointi sekä sosiaali-, terveys- ja pelastus
  • hallintosääntö uudistuu
  • luovutaan tilaaja-tuottaja -mallista
  • kolme liikelaitosta (LinnanInfra, Linnan lomitus ja  Lnnan Tilapalvelut) puretaan omaksi tuotannoksi
  • kaupungin konsernirakenne päivitetään ja omistajaohjausta vahvistetaan

Valtuusto päätti uuden rakenteen 12.9.2016 kokouksessa.

Lue lisää..

Luottamuselimet

Kaupungin luottamuselimiä ovat kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus, lautakunnat, johtokunnat ja muut johtosäännöllä määrätyt luottamuselimet.

Kaupunginvaltuuston 59 jäsentä valitaan neljäksi vuodeksi kerrallaan yleisillä vaaleilla. Valtuutetut ja heidän varajäsenensä valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginvaltuusto päättää vuosittain kaupungihallituksen toimikauden pituuden. 

Hämeenlinnassa on seitsemän lautakuntaa, jotka on muodostettu tilaajatuottaja- ja elämänkaari-ajattelun pohjalta. Elämänkaariajattelussa palveluja suunnitellaan ihmisen ikäkausien ja palvelutarpeiden mukaisesti toimialajakojen sijaan. Lautakunnat ovat tilaajalautakuntia. Pelastuslautakunta ja yhteinen jätelautakunta ovat usean kunnan yhteislautakuntia. Keskusvaalilautakunta toimii vaalien yhteydessä.

Kaupungin omat palvelut kuuluvat palvelutuotannon organisaatioon, joka toimii kaupunginhallituksen alaisuudessa. 

Kaupungin konsernijohto

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus, kaupunginhallituksen konsernijaosto, kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä.

Kaupunginhallitus panee täytäntöön kaupunginvaltuuston päätökset ja käyttää hallintosäännössä määriteltyä toimivaltaa omistajapolitiikan suuntaamisessa ja toteuttamisessa sekä konserniohjauksessa.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa on 1.1.2013 alkaen toiminut konsernijaosto.

Liikelaitokset ja yhtiöt

Kaupunkikonserniin kuuluu kolme liikelaitosta, joilla on omat johtokunnat

Hämeenlinnan kaupungilla on oman organisaation ja siihen sisältyvien liikelaitosten lisäksi noin neljäkymmentä tytäryhteisöä, joiden joukossa on osakeyhtiöitä, säätiöitä ja kuntayhtymiä. Lisäksi kaupungilla on useita osakkuusyhteisöjä, joista monien toiminta liittyy olennaisesti kaupungin tehtäviin.

Kaupunginhallituksessa ja valtuustossa hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset (pdf) sitovat yhteisöt kaupungin strategiseen johtamiseen.

Asiasanat: organisaatio
Viimeksi muokattu: 3.2.2017