Yleiset perusteet

Omaishoidon tuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona annettavan hoidon tai muun huolenpidon turvaamiseksi myönnettävää hoitopalkkiota ja/tai muita kuntouttavia ja kotona asumista tukevia palveluita.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jonka järjestämisestä kunnan tulee huolehtia määrärahojensa puitteissa. 

Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä hoidettavan, hoitajan ja omaishoidon koordinaattorin kanssa palvelusuunnitelma sekä hoitajan ja kunnan välillä hoitosopimus. Hoitosopimuksessa sovitaan mm. rahassa maksettavasta palkkiosta, hoitajalle järjestettävästä vapaasta sekä muista säädetyistä seikoista. Sopimuksen tehnyt henkilö ei ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan.

Tuen hakeminen ja myöntäminen

Tukea myönnetään silloin, kun omaishoito korvaa säännöllisen kotihoidon, palveluasumisen tai laitoshoidon ja kun hoito on ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin sitovaa.

Hoidon tarve selvitetään omaishoidon koordinaattorin kotikäynnillä, jolloin tehdään palvelutarpeen selvittäminen. Selvittämisen tuloksena (mukana lääkärinlausunto) syntyy palvelusuunnitelma. Tuen myöntävät yli 65-vuotiaan osalta Ikäihmisten asiakasohjausyksikön omaishoidon koordinaattorit ja alle 65-vuotiaan osalta Vammaispalvelu. 

Omaishoidon palveluseteli

Hämeenlinnan kaupunki myöntää tarvittaessa palveluseteleitä omaishoidon palveluihin. Lisätietoa löytyy sivulta palveluseteli.

Viimeksi muokattu: 3.12.2018