Vesihuollolla tarkoitetaan

 • vedenhankintaa eli veden johtamista, käsittelyä ja toimittamista talousvetenä käytettäväksi
 • viemäröintiä eli jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä
 • huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen ei varsinaisesti ole vesihuoltoa, mutta siihenkin sovelletaan vesihuoltolakia, jos vesihuoltolaitos huolehtii hulevesien viemäröinnistä

Vesihuoltotietoa Hämeenlinnan karttapalvelussa

Katso http://kartta.hameenlinna.fi/IMS alavalikosta Alueita löydät mm. seuraavat:

 • pohjavesialueet
 • HS-Veden toiminta-alueet vedelle, joilla alueilla liittyminen talousvesiverkostoon on pakollista
 • HS-Veden toiminta-alueet jätevedelle, joilla alueilla liittyminen jätevesiverkostoon on pakollista
 • HS-Veden toiminta-alueet sadevesiverkostolle
 • radonriskialueet, joilla alueilla mahdollinen radonhaitta on otettava huomioon porakaivoa rakennettaessa
 • arseeniriskialueet, joilla alueilla mahdollinen arseenihaitta on otettava huomioon porakaivoa rakennettaessa

Jos suunnittelet kaivoa tai jätevesijärjestelmää, niin ota huomioon yllä olevat tekijät. Esimerkiksi jos kiinteistö ei ole veden toiminta-alueella ja se on arseeni- ja radonriskialueella, niin kaivoksi valitaan rengaskaivo.

Vesihuollon suunnitelmia

Taajaman ulkopuoliset kiinteistöt

Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen vesijohtoon, jos:
 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä; ja
 2. kiinteistöllä on käytettävissä riittävästi terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset täyttävää talousvettä.
Taajaman ulkopuolella kiinteistöä ei tarvitse liittää vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin, jos:
 1. kiinteistön vesihuoltolaitteisto on rakennettu ennen vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksymistä ja jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään; tai
 2. kiinteistöllä ei ole vesikäymälää ja sen jätevesien johtamisessa ja käsittelyssä noudatetaan, mitä ympäristönsuojelulaissa säädetään.

Ennen vesihuoltolain muutoksen voimaantuloa hyväksytyllä vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella, jossa laitos on ryhtynyt toimenpiteisiin vesihuollosta huolehtimiseksi, kiinteistön liittämisvelvollisuus laitoksen vesijohtoon ja viemäriin määräytyy 31 päivään joulukuuta 2018 asti vanhan lain mukaisesti.

Vapautus verkostoon liittymisestä

Vapautusta vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittymisestä voi hakea vesihuoltolain (11 §) mukaisesti. Hulevesiviemäriin liittymisestä vapauttamiseen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslakia (103 f §).

Lisätietoa

Viimeksi muokattu: 23.5.2018