Kaikissa 12 kunnassa on lietteiden osalta kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Kiinteistön haltija sopii tyhjennyksistä suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Kiinteistön haltijalla on kirjanpitovelvollisuus. Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa

  • tyhjennysten, tarkastusten ja huoltojen ajankohdista,
  • tyhjennysten suorittajasta sekä 
  • lietteiden vastaanottopaikoista.

Kiinteistön haltijan velvollisuus on myös varmistaa, että kuljetusyritys on ELY-keskuksen jätehuoltorekisterissä. Lietteet tulee toimittaa kunnan osoittamaan vastaanottopaikkaan.

Tyhjennysvälit 

Saostussäiliöt ja pienpuhdistamojen lietesäiliöt

  • tyhjennys tarvittaessa, kuitenkin vähintään 1 krt/vuosi
  • valmistajan antamien ohjeiden mukaan vähimmäisvelvoitetta useammin, jos saostussäiliötä käytetään käymäläjätevesien käsittelyyn

Umpisäiliöt

  • täyttymistä sekä täyttymishälyttimen toimintaa seurattava säännöllisesti, vähintään 1 krt/vuosi
  • tyhjennys tarvittaessa

Vain kiinteistön ollessa täysin käyttämätön, voidaan lietteiden tyhjennykset keskeyttää. Keskeytyksestä tulee aina ilmoittaa kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle. 


Lietteiden omatoiminen käsittely maatilalla

Ennen peltolevitystä liete on aina käsiteltävä kalkkistabiloimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsuojeluviranomaisen hyväksymällä tavalla. Hakemusta tai ilmoitusta ei hyväksytä, mikäli käsittelytapaa ei ole ilmoitettu.

Omassa asumisessa syntyvän lietteen levittämisestä käsiteltynä omalle pellolle tulee ilmoittaa jätehuoltoviranomaiselle. 

Yhteiskäsittely (enintään 4 kiinteistöä) vaatii poikkeamislupaa jätehuoltomääräyksistä ja poikkeamista haetaan jätehuoltoviranomaiselta.

Sekä ilmoitukset että poikkeamisluvat pyritään käsittelemään 4 viikon aikana.

Viimeksi muokattu: 2.1.2018