Tälle sivulle kootaan vastauksia kysymyksiin, jotka koskevat kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtymistä seka-, kuiva ja biojätteen osalta Hattulassa, Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Lopella.

1.10.2018 alkaen kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen siirtyvät Hämeenlinnan kaupungin länsi- ja pohjoisosat. Aluejako

Voit lähettää kysymyksesi osoitteeseen jatelautakunta(a)hameenlinna.fi

Jäteastiat

Voiko jäteastioita vuokrata?
Kyllä voi. Vuokraajana toimii Kiertokapula Oy kunnissa, joissa kunta siirtää urakan hallinnoinnin sen hoidettavaksi. Myös kuljetusyritys voi halutessaan jatkaa astioiden vuokraamista. 

Meillä on naapurin kanssa yhteinen jäteastia. Tuleeko kummallekin jatkossa oma jäteastia?
Ei tule. Yhteisiä jäteastioita suositellaan erityisesti silloin, kun jätettä syntyy vähän. Kimpassa voivat kuitenkin olla vain lähekkäin sijaitsevat kiinteistöt jätehuoltomääräysten mukaisesti. 

Astioiden tyhjentäminen

Kuka tyhjentää taloyhtiön lasi-, metalli- ja kartonkiastiat jatkossa?
Kunnan järjestämä kuljetus koskee vain seka-, kuiva- ja biojätettä. Lasin, metallin ja kartongin tyhjennykset kilpailutetaan edelleen itse.

Minulla on tyhjennys joka toinen viikko tiistaisin. Pysyykö tyhjennyspäivä samana?
Tyhjennyspäivä voi muuttua, koska tyhjennysreititykset tehdään alueittain eikä yhden yrityksen asiakaslistan mukaan.

Minulla on astian tyhjennys, kun soitan kuljetusyritykselle. Voiko jatkossakin astiaa tyhjentää soitosta?
Ei voi. Jätehuoltomääräyksissä määrätään astioiden maksimityhjennysväleistä ja kaikkien toimijoiden tulee noudattaa niitä. Sallittuihin tyhjennysväleihin ei vaikuta se, kuka jätettä kuljettaa.

Minulla on kesämökki, jota käytetään 1.4.-31.10. Pitääkö minulla jatkossa olla jäteastia mökillä talvellakin?
Jätehuolto tulee olla järjestetty silloin, kun kiinteistöä käytetään. Tyhjennykset voidaan keskeyttää, jos kiinteistö jää tyhjilleen esimerkiksi talvella. Talvikaudeksi keskeytykset voidaan sopia suoraan asiakaspalvelun kanssa. Kuljetusjärjestelmän muutos ei vaikuta asiaan.

Hinnat ja laskutus

Paljonko astian tyhjennys maksaa?
Hintaan vaikuttaa jätelaji (seka- tai biojäte) ja astiakoko. Hinnat kootaan jätetaksaan.

Laskutetaanko tyhjennyksistä etukäteen?
Ennakkolaskutusta ei käytetä.

Mikä on laskutusväli?
Kiertokapulan hallinoimissa urakoissa yksityishenkilön normaali laskutusväli on 3 kuukautta. 

Sopimukset ja liittyminen

Onko jokaisella kiinteistöllä pakko olla jätehuoltosopimus? Myös loma-asunnoilla?
Kyllä. Jätelaki velvoittaa jokaista kiinteistöä liittymään jätteenkuljetukseen, joten liittymisvelvollisuus koskee myös loma-asuntoja. Kuljetusjärjestelmän muuttuminen ei vaikuta asiaan. 

Riittääkö, jos sopimus on vakituisella asunnolla eli voinko tuoda mökiltä roskat kotiin?
Jätteiden kuljettaminen vakituisen asuinpaikan jäteastiaan ei ole mahdollista, jos kiinteistöt eivät ole lähinaapureita. Vaihtoehtoina jätehuollon järjestämiselle ovat pääsääntöisesti jäteastia kiinteistöllä tai lähinaapureiden kimppa-astia. Kimpoista tulee ilmoittaa Kiertokapulalle.

Päättääkö kunta puolestani nykyisen sopimukseni kuljetusyrityksen kanssa?
Ei päätä. Kyseessä on yksityisoikeudellinen sopimus asiakkaan ja yrityksen välillä. 

En halua kunnan kilpailuttamaa yritystä tyhjentämään sekajäteastiaani, joten jatkan sopimusta nykyisen yrittäjän kanssa.
Jätteen saa kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa ottaa kuljetettavakseen vain kunnan lukuun toimiva jätteen kuljettaja. Muut kuljettajat eivät saa tyhjentää astioita, jotka kuuluvat kunnan järjestämän kuljetuksen piiriin.

Minulle on 90-luvulla myönnetty vapautus jätehuoltoon liittymisestä, joten minun ei tarvitse hankkia jäteastiaa.
Vapautuksia jätehuoltoon liittymisestä ei enää voida jätelain mukaan myöntää. Vanhat myönnetyt vapautukset ovat päättyneet 10 vuotta sitten. Liittymisvelvoitteeseen ei vaikuta kuljetusjärjestelmän muuttuminen.

Muut kysymykset 

Miksi päätös kuljetusjärjestelmästä piti tehdä?
Jätelaki velvoitti jätehuoltoviranomaista tarkastelemaan kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen edellytysten täyttymistä toimialueellaan ja tekemään asiasta päätöksen. Laki määrää myös, mitä edellytyksiä tuli tarkastella.  

Miksi lautakunnan jäsenten ja virkamiesten mielipiteiden vuoksi vaihdetaan toimiva järjestelmä?
Kyseessä ei ole mielipideasia. Tarkastelussa ja päätöksessä on ollut kyse ainoastaan siitä, täyttyvätkö kaikki laissa asetetut edellytykset vai eivät. Edellytykset eivät täyttyneet, joten nykyinen järjestelmä ei voinut jatkua. Näin linjasi myös Korkein hallinto-oikeus päätöksessään.

Jos kuntamme eroaa Kiertokapulasta/Kolmenkierrosta, voimmeko palata vanhaan kuljetusjärjestelmään?
Eroaminen ei suoraan tarkoita kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen päättymistä, koska se ei kumoa lainvoimaista päätöstä. Ainoastaan jätelain mukaisesti tehdyllä tarkastelulla ja päätöksellä voidaan muuttaa kuljetusjärjestelmää.

Onko paikallisilla yrityksillä mahdollisuus osallistua tuleviin kilpailutuksiin?
Kyllä. Jo jätelautakunnan päätöksessä 2013 todettiin, että kilpailutuksen määrittelyillä pyritään varmistamaan kaikkien alueella toimivien jätteenkuljetusyritysten mahdollisuudet osallistua kilpailutukseen.

Millaisia ehtoja tarjouskilpailuissa käytetään?
Ehdoista ja menettelyistä päättävät kunta ja Kiertokapula, jos kilpailutus on siirretty sen hoidettavaksi. Jätelautakunta on antanut omat suosituksensa kilpailutusehdoista.

Viimeksi muokattu: 6.6.2018