Kaavoituskatsaus 2018

Katsaus sisältää kuvauksen maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista. Asemakaavoituksen osalta katsauksessa kuvataan hankkeet, jotka ovat vahvistuneet edellisen vuoden aikana sekä käynnissä ja käynnistymässä olevat hankkeet.

Vuoden 2018 kaavoituskatsaus hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 18.12.2017.

Kaavoituskatsaus 2018  (pdf)

Yleiskaavoitus

Malli yleiskaavasta

Yleiskaava on yleispiirteinen, koko vanhan Hämeenlinnan aluetta ja liittyneiden kuntien osia kattava maankäyttösuunnitelma.

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen.

Asemakaavoitus

Asemakaavasta malli

Asemakaavoitus on yksityiskohtaista ja ympäristöön kohdistuvaa suunnittelua, joka ohjaa rakentamista.

Toiminta perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin, joka antaa yksityiskohtaisia ohjeita seuraavista asiakokonaisuuksista:

  • kaavojen sisältövaatimukset koskien tarkoituksenmukaisuutta, terveellisyyttä, liikennettä, viihtyisyyttä ja esteettisyyttä sekä luonto- ja kulttuuriarvoja
  • maanomistajien oikeusturva ja tasapuolinen kohtelu
  • kaavojen ajantasaisuudesta huolehtiminen

Osallistuminen kaavahankkeisiin 

Nähtävilläolevat kaavat ovat nähtävillä palvelupisteissä ja kaupungin kotisivuilla. Tärkein vaikuttamisen vaihe on ennakkokuuleminen ja siihen liittyvä vuoropuhelu. Kaavaprosessin aikana voi lisäksi vaikuttaa jättämällä mielipiteen tai muistutuksen.

Vaikutuksiltaan merkittävän kaavahankkeen eteneminen

Muiden kaavahankkeen eteneminen

Kuvassa käytetyt lyhenteet:
oas = osallistumis- ja arviointisuunnitelma
KAURA = kaupunkirakennelautakunta
KH = kaupunginhallitus
KV = kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston ja yhdyskuntalautakunnan päätökset ovat yleisesti nähtävillä kaupungin internet-sivuilla ja talous- ja hallintopalveluissa / Raatihuoneenkatu 9.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen hakeminen

Hakemuslomake (pdf)
Hinnasto (pdf)
Asemakaavoissa ja asemakaavamuutoksissa käytettävät tuntiveloitushinnat (pdf)

Asiasanat: kaavoitus
Viimeksi muokattu: 20.8.2018