Rakennushankkeen suunnittelua käynnistettäessä  kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, missä selvitetään hankkeen luvanvaraisuus.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös huolehtia rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. 

Hae rakennuslupa sähköisesti

Lupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta.

Myös neuvontapyynnöt kannattaa esittää lupapiste.fi kautta.

Valmistele hakemuksesi huolellisesti

Hakemusten hyvä ennakkovalmistelu pääsuunnittelijan kanssa nopeuttaa niiden käsittelyä rakennusvalvonnassa. Rakennusluvan käsittely hidastuu, mikäli piirustukset ovat puutteelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai ne on täytetty huolimattomasti.

Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti:

Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa:

Varsinaiset luvat:

Lisäksi rakentamiseen voi liittyä:

Maksut

Hinnat 1.4.2018 lähtien

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut (pdf)

Hinnat 1.11.2010 lähtien

Rakennusvalvonnan palvelutaksa (pdf)
Piirustusten käyttömaksut (pdf) 

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista. Rakennusjärjestyksen määäräyksiä on noudatettava, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Hämeenlinnan kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 24.1.2013. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennusjärjestyksen osittainen päivittäminen on tarpeen.

Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen päivitystyön käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset. 

Viimeksi muokattu: 4.12.2018