Rakennushankkeen suunnittelua käynnistettäessä  kannattaa ottaa yhteyttä rakennusvalvontaan, missä selvitetään hankkeen luvanvaraisuus.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös huolehtia rakentamisen neuvonnasta ja valvonnasta. 

Neuvontapyynnöt toivotaan esitettävän lupapiste.fi kautta.

Rakennusvalvonta tiedottaa 17.5.2017, että rakennuslupaa hakevien tulee varautua siihen, että hakemuksen käsittely kestää tavanomaista kauemmin. Pahoittelemme mahdollisista viivästymisistä aiheutavaa haittaa.

Hakemusten hyvä ennakkovalmistelu pääsuunnittelijan kanssa nopeuttaa niiden käsittelyä rakennusvalvonnassa. Rakennusluvan käsittely hidastuu, mikäli piirustukset ovat puutteelliset, asiakirjoja tai liitteitä puuttuu tai ne on täytetty huolimattomasti.

Luvat

Lupia voi hakea sähköisesti Lupapiste.fi kautta

Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti:

Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa:

Varsinaiset luvat:

Lisäksi rakentamiseen voi liittyä:

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista. Rakennusjärjestyksen määäräyksiä on noudatettava, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty.

Hämeenlinnan rakennusjärjestys 24.1.2013 lähtien (pdf)
Liitekartat (pdf)

Rakennusjärjestyksen päivittäminen

Hämeenlinnan kaupungin nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 24.1.2013. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennusjärjestyksen osittainen päivittäminen on tarpeen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on soveltuvin osin noudatettava kaavoja valmisteltaessa käytettävää vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15 §). Tästä johtuen rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen päivitystyön käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset. 

Nähtävillä oloaikana on mahdollista antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja yleisesti ehdotuksia rakennusjärjestyksen uusimisesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Ehdotus rakennusjärjestykseksi (pdf)

Lausunnot ja mahdolliset muistutukset 19.8.2016 mennessä kirjallisesti yhteystiedoin varustettuna osoitteella:

Hämeenlinnan kaupunki
Ympäristö- ja rakennuslautakunta
PL 84 / Raatihuoneenkatu 9
13101 Hämeenlinna

Maksut

Hinnat 1.1.2015 lähtien

Rakennustyön valvonnasta suoritettavat maksut (pdf)

Hinnat 1.11.2010 lähtien

Rakennusvalvonnan palvelutaksa (pdf)
Piirustusten käyttömaksut (pdf)
Maa-ainestaksa (pdf)

Rakennusluvan hakeminen sähköisenä

Prosessikuvaus (pdf)

Viimeksi muokattu: 17.5.2017