Terveydelle vaarallisten, ympäristölle vaarallisten, sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen.

Laajamittaisen kemikaalin varastoinnin - ja käytön valvonta kuuluu Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes).

Vähäisen toiminnan harjoittajista osa on ilmoitusvelvollisia ja osan ei tarvitse tehdä ilmoitusta. Molempien on kuitenkin täytettävä yleiset turvallisuusvaatimukset.

Kemikaalimäärille on asetettu ilmoitusrajat. Toiminnan laajuus määritellään kemikaalien määrän ja vaaraominaisuuksien perusteella. Ilmoitus liitteineen osoitetaan pelastusviranomaiselle. Ilmoituksen johdosta tehdään päätös ja tarvittavat tarkastuskäynnit. Lomake ilmoituksen tekemiseen.

Vähäisestä kemikaalien varastoinnista ja käsittelystä toimitetaan tieto myös kunnan rakennus- ja ympäristövalvontaan sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle, joka ylläpitää valtakunnallista kemikaalirekisteriä.

Viimeksi muokattu: 19.6.2018