Pelastussuunnitelman laatimisesta määrätään pelastuslaissa (379/2011 § 15). Pelastussuunnitelmaa ei kuitenkaan tehdä viranomaisia varten, vaan jokapäiväisen turvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi. Suunnitelma tehdään, jotta rakennus olisi turvallinen siellä työskenteleville henkilöille ja muille ihmisille ja että siellä olisi turvallista toimia kaikissa olosuhteissa.

Rakennukseen tai muuhun kohteeseen, joka on poistumisturvallisuuden tai pelastustoiminnan kannalta tavanomaista vaativampi tai jossa henkilö- tai paloturvallisuudelle, ympäristölle tai kulttuuriomaisuudelle aiheutuvan vaaran taikka mahdollisen onnettomuuden aiheuttamien vahinkojen voidaan arvioida olevan vakavat, on laadittava pelastussuunnitelma.

Pelastussuunnitelman laatimisesta vastaa rakennuksen tai kohteen haltija. Jos rakennuksessa toimii useita toiminnanharjoittajia, rakennuksen haltijan tulee laatia pelastussuunnitelma yhteistyössä toiminnanharjoittajien kanssa.

Rakennuksen haltijan tulee laatia rakennuksen pelastussuunnitelma kuitenkin aina yhteistyössä hoitolaitoksen ja palvelu- ja tukiasumisen toiminnanharjoittajan kanssa.

Pelastussuunnitelmassa on oltava selostus seuraavista seikoista:

  • vaarojen ja riskien arvioinnin johtopäätelmistä
  • rakennuksen ja toiminnassa käytettävien tilojen turvallisuusjärjestelyistä
  • asukkaille ja muille henkilöille annettavista ohjeista onnettomuuksien ehkäisemiseksi sekä onnettomuus- ja vaaratilanteissa toimimiseksi
  • mahdollisista muista kohteen omatoimiseen varautumiseen liittyvistä toimenpiteistä.
  • Lisää tietoa ja malleja esim. SPEK:n sivuilla.

Lisäksi pelastussuunnitelmassa on tarpeen mukaan otettava huomioon myös kohteen tavanomaisesta poikkeava käyttö ja tilapäinen käyttötavan muutos. Pelastussuunnitelmassa on selvitettävä myös, miten omatoiminen varautuminen toteutetaan poikkeusoloissa.

Pelastussuunnitelma on pidettävä ajan tasalla ja siitä on tiedotettava tarvittavalla tavalla asianomaisen rakennuksen tai muun kohteen asukkaille ja työntekijöille sekä muille, joiden on osallistuttava pelastussuunnitelman toimeenpanoon.

Pelastussuunnitelma on laadittava myös yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski.

Viimeksi muokattu: 27.1.2014