Kunnossapitopalvelut hoitaa:

  • kunnalliseen katuverkkoon kuuluvat kadut, tiet ja yleiset alueet
  • rakennetut viheralueet ja
  • ulkoliikunta-alueet

Suomen tieverkko käsittää maantiet, kunnalliset katuverkot ja yksityistiet.

Liikennevirasto huolehtii valtion tieverkon ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä alueellisten Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten kanssa. 

Tietoa yksityisteistä löydät täältä.

Talvikunnossapito

Kunnossapitopalvelut keskittyvät talvikautena pääsääntöisesti

  • katujen ja teiden talvikunnossapitoon, 
  • liikenteenohjauslaitteiden kunnossapitoon,
  • leikkivälineiden ja puistokalusteiden huoltoon sekä 
  • ulkokenttien ja latujen hoitoon.

Sääolosuhteet määräävät hyvin paljon töiden tekemistä.

Hämeenlinnan kaupungilla on talvikunnossapidettäviä katuja ja teitä 414 km ja kevyenliikenteen väyliä 307 km.

Pää- ja kokoojakatujen, sekä kevyen liikenteen väylien hoitotoimenpiteet ajoitetaan aina kun on mahdollista yötunneille, jotta väylät olisivat kunnossa ennen aamuliikenteen huipputunteja.

Lisäksi talvella pidetään kunnossa mm. toreja, yleisiä parkkialueita, portaita, siltoja ja pysäkkikatoksia.

Kesäkunnossapito

Katujen kesäkunnossapidon tarkoituksena on pitää katurakenteet ja päällyste liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä käyttökunnossa.

Kunnossapidon vastuunjako kunnan ja kiinteistön välillä

Kunnossa- ja puhtaanapitolaki määrää yleiseen käyttöön luovutettujen katujen ja muiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitovelvollisuuksien jakautumisesta kunnan ja tontinomistajan välillä.

Kiinteistö vastaa katualueen puhtaanapidosta ajoradan keskilinjaan asti. Puhtaanapitoon kuuluu mm. lehtien ja roskien poisto.

Ruutukaava-alueen ulkopuolisten alueiden osalta talvikunnossapidosta huolehtii kunta, lukuun ottamatta tonttiliittymiä.

Ruutukaava-alueella jalkakäytävien aurauksesta, liukkaudentorjunnasta ja lumen pois kuljetuksesta vastaa kiinteistö.

Lue lisää vastuunjaosta:

Viimeksi muokattu: 24.8.2017