Tielautakunta

Hämeenlinnassa yhdyskuntalautakunta valitsee keskuudestaan kolme jäsentä tiejaostoon, joka toimii yksityisistä teistä annetussa laissa tarkoitettuna tielautakuntana. Tiejaostossa valmistelijana ja sihteerinä toimii tonttipäällikkö. Tiejaostolle osoitettavat hakemukset toimitetaan tiejaoston sihteerille. 

Tiejaoston toimivaltaan kuuluvat yksityistielain (15.6.1962/358) luvussa kuusi mainitut asiat. Tiejaoston kokouksista peritään kustannukset, joita kokousten järjestämisestä syntyy (tiejaoston kokouskulut, matkakulut, yms.). Lisäksi tulee maksettavaksi mahdollinen työaikaveloitus.

Kaupunkirakennelautakunta päättää yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista.

Ajankohtaista

Liikenne- ja viestintäministeriössä on käynnissä yksityistielain kokonaisuudistus, jossa arvioidaan mm. yksityisteiden rahoitusta, tienkäyttöoikeuksia ja -maksuja sekä tiekunnan hallinnon järjestämistä ja tiekunnan oikeudellista muotoa. Miten yksityistielakia tulisi uudistaa? Vastaa kyselyyn.

Kaupungin yksityistieavustukset

Kaupungin budjettiin on varattu määräraha yksityisteiden kunnossapitoon ja peruskorjaukseen vuodelle 2018.

Hakumenettely

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan pääsääntöisesti sähköisen palvelun kautta tai erikseen tulostettavalla hakulomakkeella.

Sähköiseen palveluun pääsee vain hakuaikana.

Tiekunnille on jaettu omat käyttäjätunnukset sähköisen palvelun käyttämistä varten.

Jos tunnuksia ei ole, ota yhteys
Jaana Rahkola
puh. 03 621 2653
jaana.rahkola(at)hameenlinna.fi. 

Yksityisteiden peruskorjaukseen tarkoitettua avustusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon tulee liittää valtion toimesta tehdyn parantamistyön hyväksymispäätös.

Hakuaika

Vuoden 2018 avustusten hakuaika on 3.4.2018 - 2.5.2018.  klo 15.00 mennessä. 

Peruskorjausavustukset ovat haettavissa ympäri vuoden.

Myöntämisperusteet

Yksityisteiden peruskorjaus- ja kunnossapitoavustuksia voivat hakea sellaiset tiekunnat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:
- tien hoitamista varten on perustettu tiekunta
- tien vaikutuspiirissä on vähintään yksi pysyvästi asuttu kiinteistö

Peruskorjausavustusten osalta edellytyksenä on lisäksi, että peruskorjaukselle on myönnetty valtion avustus.

Peruskorjausavustusta myönnetään ensisijaisesti huonokuntoisten siltojen, tulva- ja routavaurioiden ja tien kantavuuden parantamiseen.

Kunnossapitoavustusta voidaan myöntää seuraaviin tarkoituksiin: ojien kaivaminen, tien vierialueiden hoito, tienpinnan sorastus, suolaus ja lanaus, rumpujen korjaus ja uusiminen, liikennemerkkien korjaus ja uusiminen, tien auraus.

Avustusta voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräajan loppuun mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Avustuksen suuruus

Kunnossapitoavustusta myönnetään edellisen vuoden todellisten kunnossapitomenojen mukaan. Todelliset menot hakija osoittaa toimittamalla jäljennökset kuiteista. Tieavustuksien suuruus määräytyy vuosittain haettujen avustusten määrän ja talousarviossa myönnetyn määrärahan perusteella.

Peruskorjausavustuskohteissa tiekunnan omavastuu osuus on kuitenkin aina vähintään 20% hankkeen kustannuksista.

Täyden avustuksen saamisen ehtona on kolme vakituisesti asuttua kiinteistöä, kaksi vakituisesti asuttua kiinteistöä oikeuttaa 70%:n ja yksi vakituisesti asuttu 40%:n avustusosuuteen. Avustusta myönnettäessä huomioidaan vain vakituisen asutuksen vaatima tien pituus koko tiekunnan tien pituudesta. Yli kuntarajan jatkuvien teiden osalta avustusta myönnetään oman kunnan alueella olevan tien pituuden osalta. Myönnettyjen avustusten jäädessä alle 30 euron, avustusta ei makseta.

Peruskorjausavustusten maksamisen edellyktyksenä on, että tiekunta on esittänyt valtion toimesta tehdyn parantamistyön hyväksymispäätöksen.

Lisätietoa yksityistieasioista:

Jaana Rahkola 03 621 2653, jaana.rahkola(at)hameenlinna.fi

Yksityistierekisteri:

Yksityistierekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos.
Yhteystiedot: Maanmittauslaitos, Etelä-Suomen maanmittaustoimisto, Satu Saari, puh. 040 801 7351, satu.saari(at)maanmittauslaitos.fi

Valtion yksityistieavustukset

Yksityisteiden valtionavustushakemukset käsitellään keskitetysti vuodesta 2013 alkaen Pirkanmaan ELY-keskuksessa

Linkkejä

Viimeksi muokattu: 14.11.2018