Hämeenlinnan kaupungissa on vuodesta 2013 lähtien voinut olla esimiehen luvalla sairaana pois työstä enintään seitsemän päivää. Tänä aikana

  • lyhyet sairauspoissaolot (1–7 päivää) ovat laskeneet joka vuosi
  • vuorovaikutus ja luottamus työpaikoilla ovat lisääntyneet ja
  • kaupunki on säästänyt työterveyskustannuksissa ja hallintokuluissa lyhyiden sairauspoissaolotodistusten jäädessä tarpeettomiksi.

Hyvien kokemusten perusteella kaupungin työntekijät voivat 1.2.2017 lähtien olla esimiehen luvalla sairaana pois työstä ilman lääkärintodistusta yhdeksän kalenteripäivää. Samalla Hämeenlinnassa otettiin käyttöön myös uusi Toivu Työssä- toimintamalli.

Työn erityispiirteiden ja työaikajärjestelmien vuoksi Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen henkilöstö voi, yllä mainitusta poiketen, olla poissa työstä sairautensa vuoksi enintään kahdeksan kalenteripäivää.

Toivu työssä toimintamalli

Toivu työssä toimintamallissa tavoitteena on siirtyä sairauskeskeisestä ajattelusta työkykykeskeiseen ajatteluun.

Jos työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi tilapäisesti kykenemätön tekemään vakituista työtään mutta pystyy terveyttään tai toipumistaan vaarantamatta tekemään soveltaen omaa työtään tai jotakin muuta työtä, esimies tarjoaa heti ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä lähtien Toivu Työssä- toimintamallin työtehtäviä.

Työyhteisössä mietitään yhdessä mitä työtehtäviä Toivu työssä toimintamallin soveltamisen aikana voisi tehdä.

Toivu työssä toimintatapa otetaan käyttöön koko organisaatiossa 1.2.2017.  Sen tavoitteena on edistää ja tukea Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön työkykyä, lisätä tuottavuutta sekä lisätä työhyvinvointia.

Toivu työssä toimintamallin mukainen työn kesto voi olla yhdestä päivästä noin kahdeksaan viikkoon. Toivu työssä -toimintatapa perustuu vapaaehtoisuuteen.

Toivu Työssä on sekä työntekijän että työnantajan etu:

  • Työntekijä saa Toivu Työstä -mallin mukaisesta työstä normaalia palkkaansa.
  • Työntekijän ei tarvitse olla poissa työstä kun sairaus tai tapaturma on vain osittain vienyt työkyvyn. Tällöin palkalliset sairauspoissaolopäivät säästyvät siihen ajankohtaan, kun niitä todellisuudessa tarvitaan.
  • Toivu Työssä -toimintamalli madaltaa työntekijän kynnystä palata sairauspoissaolon jälkeen työhön.
  • Työntekijä voi oppia korvaavassa työssä uusia taitoja ja toimintatapoja tai voi keskittyä joihinkin tehtäviin tavanomaista syvällisemmin.
  • Työntekijän työpanos on käytössä työpaikalla niissä tehtävissä, mihin työkyky riittää.
  • Mikäli toiminta sitä vaatii, esimies palkkaa Toivu Työssä -työntekijälle sijaisen. Esimies arvio sijaistarpeen ja sen, otetaanko sijainen koko- vai osa-aikaiseksi.

Viimeksi muokattu: 24.2.2017