Minkälaisia töitä Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa? 
Hämeenlinnan kaupunki tarjoaa monenlaisia töitä. Kaupungin noin 3500 työntekijää työskentelevät yli 200:lla nimikkeellä. Kaupungin toimialueet kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut, sivistyspalvelut, liikelaitokset  sekä konsernipalvelut. Sosiaali- ja terveys sekä sivistyspalvelut työllistävät suurimman osan kaupungin henkilöstöstä.

Suurimpia ammattiryhmiä ovat terveydenhuollon ammattitehtävissä sekä vaativissa ammattitehtävissä työskentelevät lähihoitajat ja sairaanhoitajat, opetushenkilöstö sekä päivähoidon lastentarhanopettajana, lastenhoitajana tai vastaavana toimiva henkilöstö.
 
Minkälaisia työnhakijoita kaupunki tarvitsee?
Kaupunki tarvitsee eri alojen ammattilaisia monipuolisiin tehtäviin. Kaupunki tarjoaa myös mahdollisuuden kehittyä ammattilaiseksi.  Kaikkia tarvitaan ja haussa on usein henkilöitä mm. lääkärin, hammaslääkärin, psykologin, sosiaalityöntekijän ja laitoshoidon sairaanhoitajien tehtäviin.

Millaisella koulutuksella pääsee kaupungin töihin?
Kuntasektorilla työskentelee yleisesti ottaen ammattitaitoista henkilöstöä. Kuntatyönantajien tilastojen mukaan suurin osa kunta-alalla työskentelevistä henkilöistä on suorittanut vähintään keskiasteen koulutuksen. Korkeasti koulutettujen osuus kasvaa koko ajan ja vuonna 2012 korkeakoulututkinto oli jo joka kolmannella.

Hämeenlinnan kaupungissa pyritään siihen, että kaikilla työntekijöillä olisi vähintään toisen asteen ammattitutkinto.

Miten palkkaus kaupungin töissä määräytyy?
Kunta-alan palkat määritellään erilaisissa työ ja virkaehtosopimuksissa. Sopimukset vaihtelevat eri tehtäväalojen mukaan. Kokonaispalkkaus määräytyy tehtäväkohtaisesta palkasta, palveluaikaan sidotuista lisistä ja työaikakorvauksista.

Lisätietoja kunta-alan palkkauksesta saat kunnallisen työmarkkinalaitoksen sivuilta (www.kuntatyonantajat.fi).

Mitä Hämeenlinnan kaupunki arvostaa ja odottaa työnhakijoiltaan?
Ammattitaitoa arvostetaan aina. Pätevyysvaatimuksista johtuen henkilöstön koulutustaso on korkea. Hämeenlinnassa otetaan sähköisiä palveluja käyttöön aktiivisesti ja sähköisen maailman hallinta on aina eduksi.

Halu tehdä yhteiskunnallisesti merkittävää työtä on myös tärkeää. Kaupungin henkilöstö tuottaa ja järjestää palveluja noin 68 000 kaupunkilaiselle.

Mitä eroa on viroilla ja toimilla? Entä vakinaisuuksilla ja määräaikaisuuksilla?
Virat ovat sellaisia työtehtäviä, joihin kuuluu suoranaista julkisen vallan käyttöä ja viranomaistehtävien hoitoa. Muut kaupungin tehtävät ovat toimia. Käytännössä virkojen ja toimien välillä ei ole suuria eroja.

Vakinaisuudella tarkoitetaan sitä, että tehtäviin palkataan toistaiseksi. Määräaikaisuudet taas tarkoittavat sitä, että työsopimus solmitaan ennalta sovittavaksi ajaksi. Tyypillisiä määräaikaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sijaisuudet. Kaupungin henkilöstöstä on vakinaisia 84,3 %. Määräaikaisten osuus 15,7 % on pienempi kuin kunta-alalla keskimäärin.

Asiasanat: rekrytointi
Viimeksi muokattu: 2.4.2014